cub-e.net

just coding...

CRM Terimleri


Aktif Sadakat (Active Loyalty):
Belli bir zaman aralığında müşterinin satın alma, temasta bulunma ve işlem yapma aktivitelerini tekrarlaması. Müşterinin en son ne zaman temasta bulunduğu ve temasta bulunma sıklığı gibi ölçüler analize baz teşkil eder.

Analitik CRM (Analytical CRM): Operasyonlardan elde edilen verinin iş performansını ölçmek için analiz edilmesi.

Bilgisayar-Telefon Entegrasyonu (Computer Telephony Integration - CTI): Bilgisayar ve bilgisayar uygulamalarının dijital telefon hatları üzerinden gelen bilgileri kullanmasına yarayan teknoloji
 
Birebir Pazarlama (One to One Marketing): Müşterinin davranış şekil ve tercihlerine göre şekillendirilebilen pazarlama anlayışı. Müşteriye, satış noktalarından kişiselleştirilmiş ürün ve servislerin dağıtılması.
 
Çapraz Satış (Cross Selling): Müşteriye genel satın alma eğilimini analiz ederek birbiriyle ilişkili ürün veya hizmetleri satma
  
Çok Boyutlu Analiz (Multi-Dimensional Analysis): Veri üzerinde, her biri farklı bir boyuta karşılık gelen farklı ilişkileri göz önünde bulundurarak yapılan bilgi analizi.
  
Doğrudan Pazarlama (Direct Marketing): Satıcının mesajını doğrudan, potansiyel müşteri olarak tanımlanan kitleye sunan; posta, e. posta veya tele pazarlama gibi yöntemleri içeren teknik.
  
E-CRM: Web kanallarının CRM stratejisinin bir parçası olarak kullanılması
  
En Çok Büyüyebilir Müşteri Grubu (Most Growable Customers - MGC): Firma için stratejik değeri gerçek değerini geçebilecek müşteri tipi. Bu tür müşteriler çapraz satış ve etkin maliyet yönetimi ile firma için en karlı müşteri haline dönüştürülebilir.
 
En Değerli Müşteri Grubu (Most Valuable Customers - MVC): Firma için gerçek değeri en yüksek, en karlı, en bağlı ve firma ile en fazla işbirliği yapan yada yapmak isteyen müşteri tipi.
  
Gerçek Müşteri Değeri (Actual Value, Lifetime Value - LTV): Müşterinin gelecekte firmaya sağlayacağı kar akışının bugünkü değeri
 
İnteraktif Ses Tanıma (Interactive Voice Response - IVR): Kullanıcıdan genellikle DTMF halinde gelen veriye yanıt olarak önceden kaydedilmiş uygun mesajı telefon üzerinden geri bildiren sistemler
  
Kampanya Yönetimi (Campaign Management): Pazarlama iletişim kanallarının yönetimi
  
Kanal Yönetimi (Channel Management): Efektif dağıtım kanallarının geliştirilmesi ve yönetimi
 
Kişiselleştirme (Personalization) : Sunulan ürün yada hizmetin müşterinin faydası yönünde farklılaştırılması.
 
Müşterek CRM (Collaborative CRM): Çeşitli kanallarla müşteriden toplanan bilginin müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteriyle olan ilişkileri iyileştirmek için kullanılması. Yeni ürün geliştirme sürecine müşterinin katılması gibi.
  
Müşteri Bağlılığı (Customer Loyalty): Müşterinin tüm rekabetçi etkilere ne ölçüde direndiği ve firmanın ürün ve hizmetlerini kullanmakta ne kadar kararlılık gösterdiği
 
Müşteri Bilgi Sistemleri (Customer Information Systems): Müşterilerin satın alma tercihleri hakkında firmaya bilgi sağlamak, potansiyel müşterileri tanımak, mevcut olanların kalıcılığını sağlamak ve hangi müşteri grubunun hangi ürün ve hizmete yönlendirilmesi gerektiğini anlayabilmek amacıyla kullanılan sistemler.
 
Müşteri Değerlemesi (Customer Valuation): Müşterinin firma açısından cari değeri, gelecekteki değeri ve stratejik (potansiyel) değerinden oluşan toplam değeri
 
Müşteri Etkileşim Noktaları (Customer Interaction Points): Müşterinin organizasyonla temas ettiği herhangi bir nokta
 
Müşteri Farklılaştırılması (Customer Differentiation) : Birebir müşteri stratejilerinin uygulanabilmesi için her müşterinin hem davranış biçimi, hem de finansal anlamda firma açısından farklı görülmesi ve uygun aksiyonun alınması
 
Müşteri Gruplama (Customer Segmentation) : Pazarın benzer özelliklere sahip müşteri gruplarına bölünmesi
 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management - CRM): Müşterilerle daha güçlü ve uzun vadede firma için kârlı ilişkiler geliştirmek amacıyla, onların ihtiyaç ve davranışlarını daha iyi anlamak için kullanılan strateji
 
Müşteri Odaklı Bakış Açısı (Customer-Centric View): Müşteriyi etkileyen herhangi bir kararda müşterinin istek ve ihtiyaçlarını temel kriter olarak alan yaklaşım
 
Müşteriyi Elde Tutma (Customer Retention): Uzun vadede müşteri sadakatini sağlamayı hedefleyen pazarlama stratejileri. Müşterileri elde tutmanın maliyeti yeni bir müşteri kazanmaktan her zaman daha azdır.
 
Müşteri Yaşam Süresi Değeri (Customer Lifetime Value): Müşterinin organizasyonla ilişkide olduğu süre boyunca organizasyona kazandıracağı tahmin edilen nakit akışı
 
Müşterinin Stratejik Değeri (Strategic Value): Müşterinin uygun stratejiler uygulandığında firmaya sağlayacağı gerçek değerinin ötesinde potansiyel olarak sağlayabileceği değer.
 
Otomatik Çağrı Dağıtıcı (Automatic Call Distributor - ACD): Genellikle büyük çağrı merkezlerinde kullanılan ve gelen çağrıları uygun olan müşteri temsilcisine otomatik olarak yönlendiren sistem
 
Otomatik Numara Tanıma (Automated Number Identification - ANI): Gelen çağrının telefon numarasını alıcıya aktararak arayan müşterinin tanınmasını sağlayan özellik
 
Öğrenilen İlişki (Learning Relationship) : Firma ve müşteri arasında kurulan ve her türlü müşteri verisinin müşteri bağlılığını arttıracak şekilde faydalı bilgiye dönüştürülüp firmanın gereken aksiyonları aldığı ve sürekliliğini sağladığı anlayış
 
Pareto İlkesi (Pareto Principle): Ekonomide genel bir ilkedir. Firma gelirlerine uygulandığı zaman; firmaların gelirlerinin %80'ini, müşterilerinin % 20'sinin sağladığını ifade eder.

Pasif Sadakat (Passive Loyalty): Müşterinin organizasyonla uzun bir süre işlem yapmaması veya daha iyi bir alternatif bulunmadığı için organizasyonla ilişkisini sürdürmesi
 
Veri Ambarı (Data Warehouse): Çeşitli veri tabanlarından çekilerek biçimlendirilen ve karar vermede kullanılan bilgi deposu
 
Veri Madenciliği (Data Mining): İstatistik veya yapay zeka yardımıyla verilerin analiz edilerek aralarında yeni bağlantılar kurulmaya çalışılması
 
Veri Modelleri (Data Models): Bir şekilde ilişkili olan firmanın tüm veri kümeleri
 
Yatırımın Geri Dönüşü (Return On Investment - ROI): Belli bir amaç doğrultusunda yapılan yatırımdan elde edileceği tahmin edilen finansal getiri
 
Yönetim Bilgi Sistemleri (Executive Information Systems - EIS): Üst yönetime yönelik raporlama amacıyla kullanılan alt sistem. Günümüzde çok boyutlu veri tabanlarından anlık sorgu yapmayı; satış, finans gibi kanallar üzerinde analitik uygulamalar geliştirmeyi sağlar.

Not : Bu çalışma http://www.verimax.com.tr/dokuman_crmterim.html sitesinden alınmıştır.

cub-e.net | just coding...

cub-e.net

just coding...

Mobile Development Helper Code for Dynamics CRM

Technologies

Web Services, OData, Dynamics CRM, SOAP
OData, Microsoft Dynamics CRM Modern app SOAP endpoint, Dynamics CRM web services
Desktop, Phone, Windows RT
en-US
9/8/2014

Introduction

The Microsoft.Crm.Sdk.Mobile source code sample is a partial re-implementation of the Microsoft Dynamics CRM SDK classes written as a Portable Class Library to facilitate development of store apps for Windows 8.1 desktop, tablets, and phones. The code makes use of the SOAP and OData protocols to issue web service method calls. An organization web service proxy and most of the message response/request classes in the CRM SDK have been implemented. When writing apps that use this code, you don’t have to link to the CRM SDK assemblies to access the organization web service.

This code can also be used when you develop apps using Xamarin. However, you must comment out the EnableProxyTypes method in Microsoft.Xrm.Sdk.Samples.cs when developing iOS or Android apps using Xamarin because that method contains code that is specific to Windows Store. An alternative is to comment out the relevant code as shown here.

 

Copy code
C#
Edit|Remove
public async Task EnableProxyTypes()
{
  List<TypeInfo> typeList = new List<TypeInfo>();
  //// Obtain folder of executing application.
  //var folder = Package.Current.InstalledLocation;
  //foreach (var file in await folder.GetFilesAsync())
  //{
  //  // Not only .dll but .exe also contains types.
  //  if (file.FileType == ".dll" || file.FileType == ".exe")
  //  {
  //    var assemblyName = new AssemblyName(file.DisplayName);
  //    var assembly = Assembly.Load(assemblyName);
  //    foreach (TypeInfo type in assembly.DefinedTypes)
  //    {
  //      // Store only CRM entities.
  //      if (type.BaseType == typeof(Entity))
  //        typeList.Add(type);
  //    }
  //  }
  //}
  typeList.Add(typeof(ActivityParty).GetTypeInfo());
  typeList.Add(typeof(SavedQuery).GetTypeInfo());
  typeList.Add(typeof(Privilege).GetTypeInfo());
  typeList.Add(typeof(SystemUser).GetTypeInfo());
  typeList.Add(typeof(Annotation).GetTypeInfo());
  typeList.Add(typeof(TimeZoneDefinition).GetTypeInfo());
  types = typeList.ToArray();
}
 

 

Building the Sample

Your development computer must have an internet connection to build the library as a NuGet package named Json.NET will be automatically downloaded during the build.

To build the Microsoft.Crm.Sdk.Mobile.dll assembly, follow these steps.

 1. In Visual Studio 2013, with update 2 or later installed, load the Microsoft.Crm.Sdk.Mobile.sln file.
 2. Press F6.

 

Description

The Microsoft Dynamics CRM 2013 SDK (and earlier releases) support client and server side code development for Dynamics CRM. However, the SDK assemblies cannot be used to develop mobile and store applications as the Windows run-time (WinRT) is not supported. To provide support for mobile apps, including cross platform iOS and Android apps, the Dynamics CRM server now supports client access to the organization web service using industry standard protocols such as OAuth (for authentication), plus SOAP and OData for sending web service requests. The problem is that while these protocols are supported, they are difficult to use. The solution is to layer a framework on top of the protocols to make app programming easier. For developing mobile and store apps, you can use the Microsoft Azure Active Directory Library (ADAL) for authentication, and this sample helper code library for web service requests and early-bound type support. 


What is included in the library

This library contains the following key components:

 

  Web Service Proxy

This library provides most methods that the OrganizationServiceProxy class in the CRM SDK does - Create, Update, Assign, Execute, and so on. The class supports early-bound development by providing an EnableProxyTypes method. SOAP implementations of these methods use the same name as are used in the CRM SDK while the OData-based methods have names that begin with “Rest” for example RestCreate.

 

  SDK classes and enumerations

This library supports most common CRM SDK classes and enumerations. With the addition of early-bound type support, you can use Visual Studio IntelliSense when writing your apps.

 

  Organization web service messages

This library includes request/response classes for over 200 messages. It covers both data operations, for example Create, and metadata operations, for example RetrieveMetadataChanges.

 

What isn't included in the library

Several functional areas that the library doesn’t cover are as follows:

Authentication

Since this sample code library targets multiple platforms, and each platform has its unique way to authenticate the user, the library doesn’t provide any authentication mechanism. You must obtain an OAuth access token and pass it to an OrganizationDataWebServiceProxy object to access the organization web service. It’s recommended that you use the Microsoft Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) for identity authentication. This library is referenced in the CRM SDK documentation and sample code. There is an open source implementation of ADAL available for iOS and Android. There is a Windows 8.1 version available for the desktop, tablets, and phones.

For more information on ADAL see http://www.cloudidentity.com/blog/2014/06/16/adal-for-windows-phone-8-1-deep-dive.

A sample code file named CRMHelpers.cs is provided to demonstrate how to authenticate a universal app. The file is not included in the build of the library.

DiscoveryService, DeploymentService, OrganizationServiceContext

This library doesn’t provide support for the discovery or deployment web services. It also doesn’t support the OrganizationServiceContext class.

How to write apps that use this library

You can build Microsoft.Crm.Sdk.Mobile.dll using the supplied Visual Studio 2013 solution and add a reference for it in your app’s project or you can add the library’s C# sample code files to your project.

In your app, add code to authenticate the user and obtain a security access token. The method used varies depending on platform as mentioned previously. Next, instantiate the OrganizationDataWebServiceProxy class.

Copy code
C#
Edit|Remove
OrganizationDataWebServiceProxy _proxy = new OrganizationDataWebServiceProxy();
 

Set the access token and web server URL in the OrganizationDataWebServiceProxy object.

Copy code
C#
Edit|Remove
_proxy.ServiceUrl = "<your CRM server URL goes here>";
_proxy.AccessToken = "<access token>";
 

Call EnableProxyTypes to use early-bound types and optionally assign a service time-out interval.

Copy code
C#
Edit|Remove
await _proxy.EnableProxyTypes();

_proxy.Timeout = 600;

Send a message request to the web service by using an async/await pattern.

Copy code
C#
Edit|Remove
WhoAmIResponse whoAmIResponse = (WhoAmIResponse)await _proxy.Execute(new WhoAmIRequest());

// Retrieve User Info

SystemUser user = (SystemUser)await _proxy.Retrieve(SystemUser.EntityLogicalName, whoAmIResponse.UserId, new ColumnSet(true));
 

How to update existing application code

If you want to use existing application code that was written for the CRM SDK with this library, make the following code changes.

1. Add the async keyword to methods.

2. Add await before the call to a proxy method.

3. When accessing the property of a web service response, do so as shown here.

 

Original CRM SDK code

Copy code
C#
Edit|Remove
_proxy.RetrieveMultiple(new QueryExpression(“account”, new Columns(true)).Entities)
 

Modified code

Copy code
C#
Edit|Remove
(await _proxy.RetrieveMultiple(new QueryExpression(“account”, new Columns(true))).Entities)
 

Important notes

 • The sample files are not intended to be used in a production environment. You should deploy this sample to a test environment and examine it for interaction or interference with other parts of the system.
 • Before you deploy this sample to a production environment, make sure that you consider the existing customizations you may have implemented in Microsoft Dynamics CRM 2013.
 • This library was written by Kenichiro Nakamura at Microsoft.

Source code for the CrmSvcMobileUtil program is provided in a separate sample. Use that program to generate any custom or customized entity types in your organization for inclusion in your application.

Source Code Files

 • Microsoft.Xrm.Sdk.Utility.Samples.cs - This file implementes a utility class that provides methods used by the other code files. There is no equivalent for this functionality in the CRM 2013 SDK.


More Information

For more information on Dynamics CRM authentication and app development, see Write mobile and modern apps.

download the code : View this sample online

Loading